Hans-Henning-Holm-Pries 2022

Plattdüütsche Höörspele köönt noch bet to den 15. Mai inschickt warrn. För den eersten Platz gifft dat 1.500 Euro. Insendungen bidde an: Hans-Henning-Preis@plattnet.de