Wöörböker

http://www.platt-wb.de


ostfriesisches online-Wörterbuch
 
(umfasst gut 42.000 Datensätze, auf der Grundlage des Ostfriesischen Wörterbuchs von Gernot de Vries)


http://www.oostfreeske-taal.de/buurman

Otto Buurman – ostfriesisches Wörterbuch 
(umfasst alle 12 Bände des hochdeutsch-plattdeutschen Wörterbuchs auf Grundlage ostfriesischer Mundard von Otto Buurmann)


Blomen-, Bööm- un Plantennaams

tohoopstellt vun Heinrich Evers, Plattdüütsch-Beopdragte in den Kreis Oostholsteen